Om læremidlet

  De fem spor i læremidlet er vokalmusikinstrumentalmusikkonceptuel musikelektronisk musik og musik for hjemmebyggede instrumenter.
  Man finder to stykker musik i hvert af de fem spor skrevet af to forskellige komponister. Musikken kan være en sats fra et længere stykke musik eller et kortere værk - hele værket.

  • Opgaver

   Til musikken er der opgaver indenfor musikoplevelse, musikforståelse og musikalsk skaben. Opgaverne er udarbejdet, så de danner en progression. Begynd derfor altid med musikoplevelse.

   Musikoplevelse

   Det centrale formål med opgaverne i musikoplevelse er, at eleverne forbinder sig med musikken, at den får mening og betydning og at de får en bevidsthed om musikkens udtryk og virkemidler. 
   Det er elevernes egne oplevelser, fantasi og associationer i relation til musikken, der er i fokus, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Eleverne arbejder med korte uddrag af musikken, der giver dem mulighed for at lytte til musikken mange gange, og opgaverne er udformet sådan, at det er nødvendigt at lytte mange gange.

   I opgaverne i musikoplevelse arbejder eleverne f.eks. med at transformere deres oplevelse af musikken til et nyt udtryk. Det kan være et billede eller en historie. Elevernes egne udtryk bliver en indgang til at kunne tale om musikken og deres oplevelse af den.

   Musikforståelse

   Det centrale formål med opgaverne i musikforståelse er, at eleverne bliver i stand til at lytte registrerende, at de lærer nogle fagbegreber at kende og får en forståelse af, hvordan komponisten har lavet sin musik.
   Den registrerende lytning kan f.eks. være en opgave, hvor eleverne skal forstå og genkende nogle bestemte rytmer i musikken, at de skal registrere og genkende bestemte musikalske virkemidler eller, at de skal sammenligne to uddrag af musikken. Her er der rigtige og forkerte svar.

   Instrumentkendskab hører ind under området færdigheds- og vidensmål indenfor musikforståelse. Det er ikke eksplicit sat fokus på i læremidlet. Det er naturligvis oplagt at anvende musikken i Fem spor i ny dansk musik og musikskolelærerens deltagelse i undervisningen til også at sætte fokus på instrumentkendskab. Så det anbefales, at underviserne selv prioriterer dette.

   Som hovedregel kan man reducere opgavernes kompleksitet i musikoplevelse og musikforståelse ved at omdefinere gruppeopgaver og makkersamtaler til klasseundervisning. Herved får underviserne større mulighed for at støtte og styre processen og målrette opgaverne til netop den aktuelle målgruppe.

   Musikalsk skaben

   Det centrale formål med opgaverne i musikalsk skaben er, at eleverne arbejder med at udtrykke sig, skabe lyd/musik og arrangere det, og at de samtidig får en dybere forståelse og indsigt i et eller flere centrale elementer i en komponists musik.

   Eleverne arbejder selv som små komponister  med at lave deres eget lille værk i lyd/musik, der ofte blot skal vare omkring 1 min. Opgaverne tager udgangspunkt i den enkelte komponists musik og udspringer af de opgaver eleverne allerede har arbejdet med i musikoplevelse og/eller musikforståelse. Det kan f.eks. være at komponisten har brugt en bestemt rytme, som eleverne skal anvende, en bestemt form eller nogle bestemte musikalske virkemidler.

   Instrumenter til musikalsk skaben
   Det anbefales at eleverne arbejder med de forskellige akustiske instrumenter som musiklokalet råder over: xylofoner, klokkespil, fløjter, trommer, perkussion, ukuleler m.v. Men ofte kan der også bruges andet end instrumenter i det skabende musikalske arbejde: borde, stole, madkasser, papirkurve mv. Eleverne kan evt. selv medbringe en ”lydkilde,” så man får en kasse i musiklokalet med alternative instrumenter.

   Eleverne bør have et udvalg af instrumenter fra forskellige instrumentgrupper, f.eks. xylofon eller klokkespil, blikfløjter, ukuleler og en tromme. På den måde får de flere udtryksmuligheder og kan udvikle en bevidsthed om, hvilke udtryksmæssige kvaliteter de forskellige instrumenter har. Det er en god idé at lave nogle kasser i musiklokalet, der indeholder instrumenter fra forskellige instrumentgrupper, så der er en kasse til hver gruppe. Det gør det let og hurtigt at komme i gang.

  • Elevsider og lærersider

   Elevsiderne 

   indeholder elevopgaverne samt de relevante lydklip og filmklip, der skal bruges i undervisningen. I undervisningen vises elevsiderne på smartboard, hvorfra man kan arbejde med dem i forbindelse med introduktioner og klasseundervisning. I forbindelse med gruppeopgaver printes elevsiderne ud til eleverne.
    

   Lydklip angives med ikonet 

   Filmklip angives med ikonet

   Filmklip med komponisterne er en integreret del af opgaverne. På filmklippene møder eleverne den komponist, hvis musik de arbejder med. Optagelserne er lavet i komponistens værksted, hvor komponisten fortæller om sin arbejdsmåde og helt konkret om den musik, eleverne arbejder med.
   I forbindelse med opgaven i musikalsk skaben giver komponisten på et filmklip eleverne nogle generelle gode råd om, hvordan han/hun vil anbefale, at eleverne går til det skabende arbejde. I flere tilfælde inspirerer komponisten også til den helt konkrete opgave i musikalsk skaben, som eleverne umiddelbart efter skal i gang med.
   For at få et samlet overblik over de filmklip der er lavet med den enkelte komponist, skal man klikke på overskriften Komponisten fortæller.

   Lærersiderne

   er undervisernes vejledning til elevsiderne. Lærersiderne printes ud til forberedelse af undervisningen. Lærersiderne skal altså IKKE vises på smartboard.

   Al undervisning foregår fra elevsiderne enten på smartboard eller print. I Fem spor i ny dansk musik lægges der i langt den største del af læremidlet op til et samarbejde mellem folkeskolelærer og musikskolelærer, men opgaverne vil også kunne bruges af hhv folkeskolelærer og musikskolelærer hver for sig.

   Lærersiderne er som hovedregel struktureret efter følgende punkter

   • Introduktion ved folkeskolelæreren
   • Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren
   • Elevopgave
   • Samtale/fremvisning
   • Ekstra idé til musikskolelæreren
   • Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne

   Se guidelines til det gode samarbejde mellem folkeskole og musikskole

  • Relationen til Fælles Mål og den understøttende undervisning

   Der refereres til Fælles Mål ved alle opgaver. Læremidlet bidrager først og fremmest til at opfylde færdigheds- og vidensmål i musik efter 4. og 6. klassetrin inden for kompetenceområderne musikforståelse og musikalsk skaben.
   Læremidlet bidrager desuden til at opfylde nedenstående krav til den understøttende undervisning:

   • Den understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens formål samt Fælles Mål for folkeskolens fag.
   • Den understøttende undervisning skal anvendes både til opgaver, der har direkte fagrelateret indhold og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, kropslig bevægelse, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
  • Evaluering

   Alle lærersiderne indeholder forslag til evaluering sammen med eleverne.

   Til undervisernes evaluering af elevernes læring anbefales det at tage udgangspunkt i de to nederste felter i den fælles Undervisningsplan

   Til folkeskolelærerens og musikskolelærerens interne evaluering og udvikling af samarbejdet anbefales det at bruge spørgsmål til refleksion efter undervisningen.

    

    

  • Print og kopiering

   Print og kopiering er omfattet af skolens aftale med Copydan Tekst & node. Det betyder, at du med god samvittighed kan printe ud, når det drejer sig om undervisning i skole/musikskole.